��������������������

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “ ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ

 КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ

На основу Правилника о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у Предшколску установу ( „Сл гласник РС број 44/2011 ),  члана 136. Статута Предшколске установе „Слава Ковић“ Богатић број 908 од 07.08.2019. године и Правилника о критеријумима за пријем деце у целодневни и полудневни боравак у Предшколској установи „Слава Ковић“ Богатић, број 990/1 од 06.08.2018. године ПУ „Слава Ковић“ Богатић расписује:

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “  У БОГАТИЋУ  ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ

I

Предшколска установа ''Слава Ковић''  у Богатићу  расписује Конкурс за пријем деце  у Установу за радну 2022/2023. годину  ЗА ДЕЦУ КОЈА СЕ ПРВИ ПУТ УПИСУЈУ.

II 
У Предшколску установу примаjу сe деца: 
- у  јаслене групе целодневног боравка (боравак  9 сати)

-у васпитне групе целодневног боравка ( боравак 9 сати )
- у групе  полудневни боравка (у трајању од 6 сати) у Богатићу, Бадовинцима, Узвећу, Бановом Пољу  и Белотићу.


III 

Предшколска установа расписује Конкурс према својим просторно-техничким могућностима, у складу са Законом. 

Преглед    група

ПРЕМА БРОЈУ СЛОБОДНИХ МЕСТА  ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ :

група

узраст деце

број деце која могу бити примљена

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

МЛАЂА ЈАСЛЕНА ГРУПА

1.3.2021.-31.8.2021

11

СТАРИЈА ЈАСЛЕНА ГРУПА

1.3.2020.-28.2.2021

10

МЛАЂА ВАСПИТНА ГРУПА

1.3.2019.-28.2.2020.

6

ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК

БОГАТИЋ

1.3.2017.- 28.2.2020.

11

БАДОВИНЦИ

1.3.2017.- 28.2.2020.

6

УЗВЕЋЕ

1.3.2017.- 28.2.2020.

11

БАНОВО ПОЉЕ

1.3.2017.- 28.2.2020.

8

БЕЛОТИЋ

1.3.2017.- 28.2.2020.

8

 

Пријаве за упис  деце могу се подносити за расписана слободна места  у периоду  од 09.05.2022. године, закључно са 23.05.2022. године електронским путем, преко портала еУправе, путем услуге еВртић.

Дана 09.05.2022. године ће бити пуштена у рад пријава деце у ПУ“Слава Ковић“ Богатић и родитељи ће тек тада моћи да пријаве своје дете преко услуге еВртић.

IV 
Пријем деце  се врши  путем бодовања и рангирања. 

Рангирање подразумева, на основу критеријума и услова из Конкурса, означавање примљене и одбијене деце. 


Првенство при упису деце на слободна места у Установи, имају деца из друштвено осетљивих група , према следећим критеријумима: 

1. деца жртве насиља у породици 
2. деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања 
3. деца самохраних родитеља 
4. деца из социјално нестимулативних средина 
5. деца са сметњама у психофизичком развоју 
6. деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју 
7. деца тешко оболелих родитеља 
8. деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица 
9. деца предложена од стране Центра за социјални рад 
10. деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој .

Имајући у виду да лица која су носиоци Картице погодности „Наш херој“, чине групу лица која су суштински у неповољном положају, а у циљу реализације Закључка Владе РС ( „Сл. гласник РС“ број 146 од 04. децембра 2020. ) предвиђено је омогућавање одговарајућих погодности и приоритета, као што је доступност предшколских установа носиоцима Картице погодности „Наш херој „.

Затим:

 • деца запослених родитеља и редовних студената,
 • деца регистрованих пољопривредних произвођача,
 • деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици,
 • деца чија су браћа и сестре уписани у нашу предшколску установу,
 • остала деца.

VI 
Деца се уписују у Установу по редоследу који се одређује на основу броја бодова на следећи  начин: 

 1. 40 бодова:
 • Деца жртве насиља у породици,
 • Деца из породица која користе неки облика социјалне заштите и деца без родитељског старања,
 • Деца самохраних родитеља ,
 • Деца из социјално нестимулативних средина,
 • Деца са сметњама у психофизичком развоју,
 • Деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју,
 • Деца тешко оболелих родитеља ,
 • Деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица,
 • Деце предложена од стране Центра за социјални рад ,
 • Деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој, односно деца родитеља који су носиоци Картице погодности  „Наш херој „
 • Дете чија оба родитеља раде,
 • Дете чија су оба родитеља редовни студенти,
 • Дете чија су оба родитеља регистровани пољопривредни произвођачи

 

( уколико је само један родитељ запослен, или је само један родитељ студент, или само један родитељ регистрован пољопривредни произвођач -20 бодова) ;

2. Деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у породици - 30 бодова ;

3. Деца чија су браћа или сестре уписани у Установу (али да у моменту подношења пријаве нису у припремној предшколској групи), двоје или више деце из исте породице (уже породице)  учествује на конкурсу - 10 бодова .

4. Приоритетна група у рангирању са истим бројем бодава је дете корисник дечијег додатка.

VII 
У случаjу када и након тога двоjе или више деце имаjу исти броj бодова, приоритет при приjему утврђуjе се применом следећих критеријума, по следећем редоследу: 

1) више место деце са истим бројем бодова заузима дете које у свом збиру има одредницу вишег нивоа/приоритета,

2) дете које живи у заједници са већим бројем предшколске, односно малолетне деце. 

Ако су и по претходном критеријуму за утврђивање редоследа на ранг листи целодневног и полудневног боравка деца у потпуно идентичној ситуацији, као последњи критеријум                 рангирања послужиће азбучни редослед слова у презимену, односно имену оца детета.
 

VIII 
Приjаве на Конкурс подносе се електронским путем, путем услуге еВртић.

При пријави детета еУправа препознаје и ПУ“Слава Ковић“ Богатић сама прибавља следећа документа:

1. Извод из матичне књиге рођених за дете за које се подноси захтев за упис, као и за сву децу у породици;

 1. Документа којима се доказује радно – правни статус родитеља/законског заступника;

 

 1. Потврду о пребивалишту детета.

Додатна документа која се прилажу уз захтев за упис деце за радну 2022/2023 годину:

Уколико постоји основ за доставу додатних докумената неопходно је иста скенирана послати на мејл адресу Установе puslavakovic@gmail.com.и то:

1.За пољопривреднике: потврда или решење о активном статусу пољопривредног газдинства.

2.За студенте : потврда о студирању за текућу годину.

3. За децу из породица која користе неки облик социјалне заштите и кориснике права на новчану социјалну помоћ: важеће решење Центра за социјални рад о оставареном праву на социјалну помоћ или неком другом праву;

4. За дете без родитељског старања: важеће  решење надлежног Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу;

5. За дете са сметњама у психофизичком развоју: мишљење Интерресорне комисије  или  мишљење стручњака СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ државних установа;

6. За треће и свако наредно дете после трећег у породици: изјава подносиоца захтева о постојању заједничког домаћинства оверена код нотара или извод из матичне књиге рођених за сву децу                       ( само уколико се овај податак не буде могао прибавити службеним путем преко еУправе – у ситуацији када  сва деца у породици немају заједничке родитеље)

7. За дете корисника дечијег додатка: важеће решење општинске  управе општине Богатић  о признатом праву на дечији додатак ;

8. Препорука Центра за социјални рад за пријем детета у Предшколску установу уколико иста постоји. 

9. За децу тешко оболелих родитеља: Решење о инвалидности родитеља или медицинска документација о болести родитеља/другог законског  заступника детета ;

10. За самохране родитеље- одговарајући доказ да је дете дете самохраног родитеља .

11.За децу из породица у којима је тешко оболело дете: одговарајући доказ и медицинска документација надлежне здравствене установе о болести детета у породици.

12. За децу из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој, односно деца родитеља који су носиоци Картице погодности  „Наш херој „: Копија картице као доказ да је лице носилац Картице погодноси „Наш херој“.

 

Услов за доставу допуне документације на мејл адресу установе је деловодни број који сте добили након обраде захева од ПУ „Слава Ковић“ Богатић.

Додатна документација шаље се скенирана на мејл Установе puslavakovic@gmail.com.

Наслов мејл поруке која се шаље неопходно је да буде „Допуна документације“  и да садржи деловодни број захтева који сте добили при пријављивању детета путем услуге еВртић.

У тексту мејла навести:

-име и презиме подносиоца захтева,

-име, презиме и матични број детета,

-назив групе у коју је дете конкурисало  и

-таксативно навести коју скенирану документацију достављате  у прилогу мејла.

Уколико родитељ, односно законски заступник детета, није у могућности да поднесе захтев путем електронске услуге, потребно је да преузме ЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕТЕТА са сајта Установе и исти попуњен и потписан достави заједно са додатном документацијом, уколико за то постоји потреба, на адресу електронске поште ПУ“Слава Ковић“ Богатић puslavakovic@gmail.com.

Непотпуне пријаве или пријаве са неадекватном документацијом биће бодоване у складу са наведеним критеријумима и достављеном документацијом до 23.05.2022. године.


IX 
Након извршеног бодовања Комисија за упис деце сачињава листу примљене и одбијене деце  и истиче је на огласној табли  и сајту Установе. Листа примљене и одбијене деце ће бити истакнута 02.06.2022.године .

X
Уколико није задовољан одлуком Комисије, родитељ, односно други законски заступник детета, може, у року од 8 дана од дана објављивања резултата Конкурса,  поднети жалбу директору Предшколске установе.

XI

Са родитељем, односно другим законским заступником детета са ранг листе примљене деце Установа ће закључити  Уговор о боравку детета у ПУ“Слава Ковић“ у Богатићу за радну 2022/2023 годину.

Путем огласне табле и сајта Установе родитељи ће накнадно бити обавештени о датуму  закључења уговора.

Уколико родитељ, односно други законски заступник у остављеном року не потпише уговор, или установу не обавести о разлозима због којих није у могућности да уговор потпише у остављеном року, сматраће се да је одустао од уписа детета у ПУ“Слава Ковић“ у Богатићу.

Сви заинтересовани родитељи, могу путем портала еУправе и услуге еВртић, на исти начин уписати децу рођену у периоду од 01.03.2016. године до 28.02.2017. године у припремни предшколски програм у радној 2022/2023 годину.


Потврду Дома здравља и потврду о ванкцинацији детета родитељи су дужни да доставе Установи  када дете крене у вртић.

 

РОДИТЕЉИ ДЕЦЕ КОЈА СУ УПИСАНА У ВРТИЋ  НЕ УЧЕСТВУЈУ У НАВЕДЕНОМ КОНКУРСУ, ВЕЋ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ОБНОВЕ  УГОВОРЕ О КОРИШЋЕЊУ УСЛУГА СА УСТАНОВОМ  У 2022/2023. ГОДИНИ.

 

Прилог овог текста чини:

 

 • Захтев за упис детета у вртић и
 • Упутство за родитеље о поступку подношења пријаве за упис детета у вртић преко портала еУправа ( еВртић ).
 

Документа

Предшколска установа
"Слава Ковић" Богатић

ул. Јанка Веселиновића 3
15 350 Богатић

тел/факс: 015/ 7786-236
директор: 015/ 7786-881
е-маил: pu.slavakovic@gmail.com

��������������������

ДИРЕКТОРИМА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА, ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА - Пријава за вакцинацију Обавештење Владе Републике Србије ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА У ОПШТИНИ БОГАТИЋ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У РАДНОЈ 2021/2022 ГОДИНИ Дечја недеља Истраживање педагога Установе - Мирјане Савкић о ставовима родитеља према васпитним поступцима Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије У сусрет Новој години Примена Монтесори материјала у реализацији инклузивног програма На нивоу Васпитно-образовног већа 19.3.2015.год. су презентоване реализоване активности и пројекти као вид стручног усавршавања на нивоу Установе Peaлизован програм стручног усавршавања васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника ДА ЛИ СМО ДОВОЉНО АСЕРТИВНИ? ДАН УСТАНОВЕ и ЗАВРШНA ПРИРЕДБA ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ОБАВЕЗАН ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “ У БОГАТИЋУ ЗА РАДНУ 2017 ГОДИНУ /2018 ЛИСТА ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ на основу Конкурсa и ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “ У БОГАТИЋУ ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ Листа примљене деце на основу Конкурса и Образложење ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ РАДОВА ПОСЕТА У УСТАНОВИ "Слава Ковић" ОД ПОСМАТРАЧА ДО АКТИВНИХ УЧЕСНИКА ВАСПИТАЧИ СЕ ПОНОВО ПРИКЉУЧИЛИ УДРУЖЕЊУ ВАСПИТАЧА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ОТВОРЕН НОВИ ВРТИЋ У БЕЛОТИЋУ 47. РОЂЕНДАН НАШЕ УСТАНОВЕ ЧЕСТИТКА ЗА ОСМИ МАРТ ОСМОМАРТОВСКЕ ПРИРЕДБЕ И ПРОСЛАВА ОПРАВДАНО ПОВЕРЕЊЕ У НАШУ УСТАНОВУ УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛЦИ ЦЕЛОДНЕВНОГ БОРАВКА УЧЕСТВОВАЛИ НА ФЕСТИЋУ ДРАМСКОГ СТВАРАЛАШТВА У УБУ ТРАДИЦИЈА СЕ НАСТАВЉА ПЕТОГ И ШЕСТОГ АПРИЛА ОДРЖАНИ СУ ЧЕТВРТИ ОКРУЖНИ СУСРЕТИ У ШАПЦУ ПОД НАЗИВОМ "Хоризонтална размена у функцији професионалног развоја медицинских сестара и васпитача" ЈАВНА НАБАВКА РАДИОНИЦА СА РОДИТЕЉИМА И ДЕЦОМ И ПОСЕТА ШКОЛСКОМ ЧАСУ ВАСПИТАЧИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ УЧЕСТВОВАЛИ НА СТУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ У КЛАДОВУ СА АУТОРСКИМ РАДОМ Мали спортисти из ПУ "Слава Ковић" из Богатића Отворена изложба школице "Светлост" КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ "СЛАВА КОВИЋ" У БОГАТИЋУ ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ КРОС У ОРГАНИЗАЦИЈИ РТС-а ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА УПИС ДЕЦЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (у поступку јавне набавке мале вредности) ЗАВРШНА ПРИРЕДБА СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ВАСПИТАЧА ЧЕТВРТИ ОКРУЖНИ СУСРЕТИ ЕКО АКТИВНОСТИ САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА - ВАСПИТАЧА У СОКОБАЊИ ОКРУЖНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ВАСПИТАЧА ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 2019 ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ПОСЕТА МИНИСТАРКЕ БЕЗ ПОРТФЕЉА , ПРОФ. ДР СЛАВИЦЕ ЂУКИЋ ДЕЈАНОВИЋ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СЕМИНАР САВЕЗА УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА ОБАВЕШТЕЊЕ ЈАВНА НАБАВКА ПИТАЊЕ И ОДГОВОР (јавна набавка) ПИТАЊЕ И ОДГОВОР (јавна набавка) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (јавна набавка) ОБАВЕШТЕЊЕ КОРОНА ВИРУС (мере заштите, симптоми) ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УПИС ДЕЦЕ, ДЕЖУРСТВА ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ДЕЖУРСТВУ РЕШЕЊЕ ДЕЖУРСТВА 20-24 РЕШЕЊЕ ДЕЖУРСТВА 27.04.-01.05.2020. КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ РАНГ ЛИСТА ДЕЦЕ КОЈА СУ ПРИМЉЕНА И КОЈА НИСУ ЈАВНА НАБАВКА ЈАВНА НАБАВКА ( ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА) ЈАВНА НАБАВКА (НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ) ЈАВНА НАБАВКА (ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ) ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНА НАБАВКА ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (јавна набавка) ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈАВНА НАБАВКА) ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ 01.11.2021-- Дунав осигурање ОБАВЕШТЕЊЕ ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ - Препоруке за превенцију ХРИСТОС ВАСКРСЕ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “ ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “ ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ Обавештење ПУ Слава Ковић учествује у пројекту „Значај праћења линеарног раста деце“ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “ У БОГАТИЋУ ЗА РАДНУ 2023/2024. ГОДИНУ Обавештење за родитеље ОДЛУКА О ПРИЈЕМУ ДЕЦЕ У УСТАНОВУ ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ЧИЈА СУ ДЕЦА ПРИМЉЕНА ПО КОНКУРСУ Конкурс за пријем деце у предшколску установу „Слава Ковић“ у Богатићу за радну 2021/2022. годину ВАСKРШЊЕ АKТИВНОСТИ У НАШОЈ УСТАНОВИ Резултати конкурса за пријем деце у предшколску установу за радну 2021/2022. годину ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ