��������������������

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “ У БОГАТИЋУ ЗА РАДНУ 2017 ГОДИНУ /2018

Предшколска установа „Слава Ковић“ БОГАТИЋ, ул.Јанка Веселиновића бр.3, 

тел:015 -7786236, 7786881,  email: pu.slavakovic@gmail.com   ПИБ: 101441205     МБ:07121466

ПРЕДМЕТ:  

 

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “  У БОГАТИЋУ  ЗА РАДНУ 2017 ГОДИНУ /2018.

I

Предшколска установа ''Слава Ковић  ''  у Богатићу  расписује Конкурс за пријем деце  у Установу за радну 2017/2018. годину  ЗА ДЕЦУ КОЈА СЕ ПРВИ ПУТ УПИСУЈУ.
II 
У Предшколску установу примаjу сe деца: 
- у  јаслене групе целодневног боравка
- у групе  полудневни боравка  у трајању од 6 сати
 у Богатићу, Бадовинцима, Глушцима  и Бановом Пољу.

III 
Предшколска установа расписује Конкурс према својим  просторно-техничким могућностима, у складу са Законом. 
Преглед  укупног броја деце која могу бити уписана у одређене групе  саставни је део овог Конкурса. 

IV 
Пријем деце  се врши  путем бодовања и рангирања. 
Рангирање подразумева, на основу критеријума и услова из Конкурса, означавање примљене и одбијене деце. 


Првенство при упису деце на слободна места у Установи, имају деца из осетљивих група , према следећим критеријумима: 

1. деца жртве насиља у породици 
2. деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања 
3. деца самохраних родитеља 
4. деца из социјално нестимулативних средина 
5. деца са сметњама у психофизичком развоју 
6. деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју 
7. деца тешко оболелих родитеља 
8. деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица 
9. деца предложена од стране Центра за социјални рад 
10. деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој 
.

VI 
Деца се уписују у Установу по редоследу који се одређује на основу броја бодова на следећи   начин: 
1. Деца запослених родитеља , редовних студената и деца из осетљивих група (  са сметњама у развоју,  деца самохраних родитеља, деца у  хранитељским породицама,  деца корисници социјалне помоћи, деца тешко оболелих родитеља или инвалида) ) -  40 бодова( с тим што,  уколико је само један родитељ запослен или је само један родитељ студент -20 бодова) ;


2. Деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици - 30 бодова ;


3. Деца чија су браћа или сестре уписани у Установу, двоје или више деце  из исте породице учествује на конкурсу - 10 бодова .

VII 
У случаjу када двоjе или више деце имаjу исти броj бодова, приоритет при приjему утврђуjе се применом следећих критеријума, по следећем редоследу: 
1) деца запослених родитеља 
2) према већем броју деце у породици 

VIII 
Приjаве на Конкурс, са потпуном документацијом, подносе се

Предшколској установи у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса, у ул. Јанка Веселиновића бр.3,  Богатић , сваког радног дана од  10:00-13:00 часова . 

Пријаве за упис деце у групе полудневног боравка могу се предати и васпитачу групе у наведеном року.

Уз приjаву за пријем деце прилажу се одговарајући документи: 


1. Извод из матичне књиге рођених за дете које први пут конкурише;


2. За запослене родитеље потврда установе/организације,  односно послодавца -да су у радном односу, као и потврда за родитеље који су редовни студенти ;


3. За дете корисника права на новчану социјалну помоћ: потврда о пребивалишту детета и  важеће  решење Центра за социјални рад о новчаној помоћи ;


4. За дете без родитељског старања: потврда о пребивалишту детета  и важеће  решење надлежног Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу;

 
5. За дете са сметњама у развоју: потврда о пребивалишту, мишљење Интерресорне комисије  или  мишљење стручњака СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ државних   установа;

 

6. За треће и свако наредно дете после трећег у породици: изјава подносиоца захтева о постојању заједничког домаћинства оверена у општинској  управи ;


7. За дете корисника дечијег додатка: потврда о пребивалишту за дете  и  важеће решење општинске  управе Богатић  о признатом праву на дечији додатак ;


8. Препорука Центра за социјални рад за пријем детета у Предшколску установу уколико иста постоји. 


9. Решење о инвалидности родитеља или медицинска документација о болести родитеља ;


10. Одговарајући доказ да је дете самохраног родитеља .


Непотпуне пријаве  или пријаве са неадекватном документацијом биће бодоване према у складу са наведеним критеријумима.

IX 
Након извршеног бодовања Комисија сачињава листу примљене и одбијене деце  и истиче је на огласној табли  и сајту  Установе . Листа примљене и одбијене деце ће бити истакнута  25.5. 2017.године .

X
Родитељ, уколико није задовољан ,  може, у року од 8 дана од дана објављивања резултата Конкурса,  поднети жалбу Предшколској установи.


Родитељ који уписује дете у ПУ ''Слава Ковић“ дужан је да за дете примљено на Конкурсуу року од 15 дана од дана  објављивања списка примљене деце, потпише Уговор о пружању услуга.

Уколико родитељ, без оправданог разлога, не потпише наведени Уговор о пружању услуга , сматраће се да је одустао од уписа детета у Предшколску установу .


Захтев за упис детета у ПУ „Слава Ковић “ можете преузети на овој интернет страници: www.vrticbogatic.edu.rs 

путем линка на крају текста, у одељку Документа - Захтев за упис

или у Установи сваког радног дана од 10:00 до 13:00 часова.

 

Преглед васпитно-образовних група ПРЕМА БРОЈУ МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ :

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

-МЛАЂА ЈАСЛЕНА ГРУПА(1.3.2016.-28.2.2017.)-    24

 

ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК:

-БОГАТИЋ- (1.3.2012.- 28.2.2015.) - 3

-БАДОВИНЦИ-(1.3.2012.- 28.2.2015.) - 7

-ГЛУШЦИ- (1.3.2012.- 28.2.2015.) -4

-БАНОВО ПОЉЕ- (1.3.2012.- 28.2.2015.) –3

 

 

РОДИТЕЉИ ДЕЦЕ КОЈА СУ УПИСАНА У ВРТИЋ   НЕ УЧЕСТВУЈУ У НАВЕДЕНОМ КОНКУРСУ, ВЕЋ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ОБНОВЕ  УГОВОРЕ О КОРИШЋЕЊУ УСЛУГА СА УСТАНОВОМ  У 2017/2018. ГОДИНИ.

 

УПИС ДЕЦЕ  У ОБАВЕЗАН ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМРЕАЛИЗОВАЋЕ СЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ ДО 13.6.2017. ГОДИНЕ  У ПРОСТОРИЈАМА У КОЈИМА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ  ОВАЈ ПРОГРАМ У БОГАТИЋУ И СВИМ ОКОЛНИМ МЕСТИМА  ( КОД ВАСПИТАЧА).

РОДИТЕЉИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА  УПИШУ ДЕЦУ РОЂЕНУ ОД 1.3.2011. ДО 29.2.2012. И ДА ПРИЛИКОМ УПИСА ДОСТАВЕ:

-ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ  И

-ПОТВРДУ О ПРЕБИВАЛИШТУ.

Документа

Предшколска установа
"Слава Ковић" Богатић

ул. Јанка Веселиновића 3
15 350 Богатић

тел/факс: 015/ 7786-236
директор: 015/ 7786-881
е-маил: pu.slavakovic@gmail.com

��������������������

ДИРЕКТОРИМА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА, ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА - Пријава за вакцинацију Обавештење Владе Републике Србије ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА У ОПШТИНИ БОГАТИЋ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У РАДНОЈ 2021/2022 ГОДИНИ Дечја недеља Истраживање педагога Установе - Мирјане Савкић о ставовима родитеља према васпитним поступцима Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије У сусрет Новој години Примена Монтесори материјала у реализацији инклузивног програма На нивоу Васпитно-образовног већа 19.3.2015.год. су презентоване реализоване активности и пројекти као вид стручног усавршавања на нивоу Установе Peaлизован програм стручног усавршавања васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника ДА ЛИ СМО ДОВОЉНО АСЕРТИВНИ? ДАН УСТАНОВЕ и ЗАВРШНA ПРИРЕДБA ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ОБАВЕЗАН ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “ У БОГАТИЋУ ЗА РАДНУ 2017 ГОДИНУ /2018 ЛИСТА ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ на основу Конкурсa и ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “ У БОГАТИЋУ ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ Листа примљене деце на основу Конкурса и Образложење ИЗЛОЖБА ЛИКОВНИХ РАДОВА ПОСЕТА У УСТАНОВИ "Слава Ковић" ОД ПОСМАТРАЧА ДО АКТИВНИХ УЧЕСНИКА ВАСПИТАЧИ СЕ ПОНОВО ПРИКЉУЧИЛИ УДРУЖЕЊУ ВАСПИТАЧА МАЧВАНСКОГ ОКРУГА ОТВОРЕН НОВИ ВРТИЋ У БЕЛОТИЋУ 47. РОЂЕНДАН НАШЕ УСТАНОВЕ ЧЕСТИТКА ЗА ОСМИ МАРТ ОСМОМАРТОВСКЕ ПРИРЕДБЕ И ПРОСЛАВА ОПРАВДАНО ПОВЕРЕЊЕ У НАШУ УСТАНОВУ УПИС ДЕЦЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛЦИ ЦЕЛОДНЕВНОГ БОРАВКА УЧЕСТВОВАЛИ НА ФЕСТИЋУ ДРАМСКОГ СТВАРАЛАШТВА У УБУ ТРАДИЦИЈА СЕ НАСТАВЉА ПЕТОГ И ШЕСТОГ АПРИЛА ОДРЖАНИ СУ ЧЕТВРТИ ОКРУЖНИ СУСРЕТИ У ШАПЦУ ПОД НАЗИВОМ "Хоризонтална размена у функцији професионалног развоја медицинских сестара и васпитача" ЈАВНА НАБАВКА РАДИОНИЦА СА РОДИТЕЉИМА И ДЕЦОМ И ПОСЕТА ШКОЛСКОМ ЧАСУ ВАСПИТАЧИ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ УЧЕСТВОВАЛИ НА СТУЧНОЈ КОНФЕРЕНЦИЈИ У КЛАДОВУ СА АУТОРСКИМ РАДОМ Мали спортисти из ПУ "Слава Ковић" из Богатића Отворена изложба школице "Светлост" КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ "СЛАВА КОВИЋ" У БОГАТИЋУ ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ КРОС У ОРГАНИЗАЦИЈИ РТС-а ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА УПИС ДЕЦЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (у поступку јавне набавке мале вредности) ЗАВРШНА ПРИРЕДБА СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ВАСПИТАЧА ЧЕТВРТИ ОКРУЖНИ СУСРЕТИ ЕКО АКТИВНОСТИ САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА - ВАСПИТАЧА У СОКОБАЊИ ОКРУЖНИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА-ВАСПИТАЧА ДЕЧИЈА НЕДЕЉА 2019 ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ПОСЕТА МИНИСТАРКЕ БЕЗ ПОРТФЕЉА , ПРОФ. ДР СЛАВИЦЕ ЂУКИЋ ДЕЈАНОВИЋ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ СТРУЧНИ СУСРЕТИ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СЕМИНАР САВЕЗА УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА ОБАВЕШТЕЊЕ ЈАВНА НАБАВКА ПИТАЊЕ И ОДГОВОР (јавна набавка) ПИТАЊЕ И ОДГОВОР (јавна набавка) ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (јавна набавка) ОБАВЕШТЕЊЕ КОРОНА ВИРУС (мере заштите, симптоми) ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ УПИС ДЕЦЕ, ДЕЖУРСТВА ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ДЕЖУРСТВУ РЕШЕЊЕ ДЕЖУРСТВА 20-24 РЕШЕЊЕ ДЕЖУРСТВА 27.04.-01.05.2020. КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ РАНГ ЛИСТА ДЕЦЕ КОЈА СУ ПРИМЉЕНА И КОЈА НИСУ ЈАВНА НАБАВКА ЈАВНА НАБАВКА ( ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА) ЈАВНА НАБАВКА (НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ) ЈАВНА НАБАВКА (ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ) ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНА НАБАВКА ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА (јавна набавка) ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (ЈАВНА НАБАВКА) ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ 01.11.2021-- Дунав осигурање ОБАВЕШТЕЊЕ ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ - Препоруке за превенцију ХРИСТОС ВАСКРСЕ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “ ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “ ЗА РАДНУ 2022/2023. ГОДИНУ Обавештење ПУ Слава Ковић учествује у пројекту „Значај праћења линеарног раста деце“ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “ У БОГАТИЋУ ЗА РАДНУ 2023/2024. ГОДИНУ Обавештење за родитеље ОДЛУКА О ПРИЈЕМУ ДЕЦЕ У УСТАНОВУ ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ЧИЈА СУ ДЕЦА ПРИМЉЕНА ПО КОНКУРСУ Конкурс за пријем деце у предшколску установу „Слава Ковић“ у Богатићу за радну 2021/2022. годину ВАСKРШЊЕ АKТИВНОСТИ У НАШОЈ УСТАНОВИ Резултати конкурса за пријем деце у предшколску установу за радну 2021/2022. годину ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ